Elektroautomatika Ipari és Kereskedelmi Kft.

Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek

 

Általános tudnivalók

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során az Elaut Kft. a Vevővel szemben kötelezettséget vállal és a felek között létrejött szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Amennyiben a Vevő az Általános Szállítási és Értékesítési feltételek átvételét követően írásban kifogással nem él, úgy azt elfogadván a saját vásárlási feltételeiről lemond, és az adás-vétel jelen feltételek hatálya alatt köttetik meg.

Adás-vétel

Az adás-vételi megállapodás a Vevő és az Elaut Kft. között akkor jön létre, ha a Vevő az Elaut Kft. írásos ajánlatát írásban visszaigazolta az Elaut Kft ajánlatának cégszerű aláírásával, vagy ha az Elaut Kft. a Vevő megrendelését írásban visszaigazolta, továbbá ha az adás-vételi szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta, vagy a Vevő az árut számla ellenében átvette.

Árak

Az Elaut Kft. érvényes árait árajánlata tartalmazza. Az árak ÁFA nélkül értendők. Az ajánlat kiadása esetén az ajánlat érvényessége, amenniben azt az Elaut Kft. az ajánlatban külön nem jelzi, 30 naptári nap.
Az Elaut Kft. fenntartja magának a jogot, hogy importáru esetén az ajánlat kiadása és a megrendelés időpontja között bekövetkezett az MNB által bejelentett 2%-nál nagyobb deviza árfolyamváltozást szállításkor áraiban értelemszerűen érvényesítse.

Teljesítés helye

Amennyiben a szállítási szerződés vagy egyéb megállapodás másképp nem rendelkezik, a teljesítés helye az Elaut Kft. telephelye. Az Elaut Kft. vállalja a Vevő írásbeli kérésére a pontos szállítási cím és átvételi idő megjelölése mellett az áru fuvarozó által térítés ellenében történő leszállítását. Ebben az esetben a fuvarozás során a kárveszély az árunak a fuvarozó részére történő átadásával átszáll a Vevőre.

Fizetési feltételek

Az átadott termékek megfizetése az Elaut Kft. által kibocsátott számla ellenében a számlán szereplő fizetési feltételek szerint történik. Nem készpénzes fizetési mód alkalmazásánál késedelmes fizetés esetén az Elaut Kft. jogosult késedelmi kamatot felszámolni, melynek mértéke a Ptk. 301 paragrafusa szerint alkalmazható. Az Elaut Kft. fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a Vevőnek határidőn túli tartozása áll fenn az Elaut Kft-vel szemben. Az Elaut Kft. fenntartja magának a jogot részteljesítésre és ennek megfelelő rész számlázására amennyiben ettől egyéb, az adott szállítást érintő megállapodás eltérően nem rendelkezik. Az Elaut Kft. által vitatott és nem jogerősen megállapított ellenkövetelés miatt beszámítást vagy fizetési visszatartást az Elaut Kft-nek nem áll módjában elfogadni.

Határidők

Az Elaut Kft. ajánlatában vagy szállítási szerződésben megadott és vállalt szállítási határidők minden esetben/amennyiben konkrét dátum nem kerül megállapításra/az Elaut Kft. által írásban visszaigazolt megrendelés illetve az Elaut Kft. által kiadott ajánlat vevő írásbeli visszaigazolásának dátumától számítva értendők. Az Elaut Kft. ettől eltérő szállítási határidő vállalására kizárólag kölcsönös írásbeli megállapodás esetén kötelezhető. Az Elaut kft. mentesül a szállítási határidők betartásának kötelezettsége alól vismajoros vagy minden olyan esemény bekövetkezése esetén, mely nála vagy beszállítóinál következik be és az Elaut Kft. illetve beszállítói akaratától független. Az Elaut Kft. köteles a Vevőt az átadás/szállítás/ időpontjáról legalább 24 órával azt megelőzően írásban vagy szóban értesíteni. Amennyiben a Vevő a megrendelt és visszaigazolt termékeket az írásbeli készrejelentést követően 30 napon belül nem veszi át, úgy az Elaut Kft. jogosult az át nem vett mennyiség nettó szerződéses értékre vetített havi 3%-os tárolási díjat felszámolni, az áru feletti szabad rendelkezési jog/más vevő részére történő kiadás/ mellett.

Tulajdonjog fenntartása

Az Elaut Kft. fenntartja az áru tulajdonjogát a vételár és járulékai teljes mértékű megfizetéséig. Amennyiben a leszállított termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre, az Elaut Kft-nek jogában áll minden egyéb indoklás nélkül követelni a leszállított termékek visszaszolgáltatását. Az áru visszaszolgáltatása a vevőt nem mentesíti a késedelmi kamat, meghiúsulási kötbér megfizetése alól. Az áru átvételétől számítva annak átutalással való kifizetéséig azok épségéért, megőrzéséért a Vevő felel.

Csomagolás

Az árlistában, az ajánlatokban szereplő árak gyártói csomagolással és kiszereléssel értendőek, nem tartalmazzák az esetleges göngyöleg árát. Az ettől eltérő igényeket többletköltségek felszámolása mellet a felek külön megállapodásban rögzítik.

Szavatosság, jótállás, minőségi kifogások

Az Elaut kft. az eladástól számított 12 hónapig vállal garanciát szakszerű használat során. Konstrukciós vagy kiviteli hibákból eredő meghibásodások esetére a termékismertetőben vagy műszerkönyvben előírt műszaki adatok teljesítésére. nem terjed ki a garancia helytelen használat, törés, elemi csapás és külső beavatkozás hatására bekövetkező meghibásodásokra. A garanciakötelezettség csak a hibás termékre terjed ki, nem vonatkozik az esetlegesen kapcsolódó berendezésekre. A garanciális igények érvényesítéséhez a vásárlást igazoló eredeti számla, illetve jótállási jegy, amennyiben kiállításra került bemutatásra, illetve az árura ragasztott címke sértetlensége szükséges.

Leszállított áru cseréje

Amennyiben az Elaut Kft. hozzájárul egy a Vevő által kívánt jogalapot nélkülöző cseréhez, úgy minden ebből adódó költség és kockázat a vevőt terheli. A csere előfeltétele a visszaszállított áru újszerű kifogástalan állapota, valamint az árura vonatkozó eredeti számla bemutatása.

Számítógépes adatfeldolgozás

Annak érdekében, hogy a Vevők folyamatos igényes tájékoztatása megoldható legyen, a kor követelményeinek megfelelően az Elaut Kft. a közölt adatokat a Vevők személyére és a cégre vonatkozóan számítógépen nyilvántartja.

Vitás kérdések rendezése, illetékes biróság

Az Elaut Kft. törekszik igényes ajánlati tevékenységével, szerződésnek megfelelő szállítással és széles körű szerviz szolgálattal vevői igényeit kielégíteni, valamint az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezni. A szerződéses viszonyból keletkező valamennyi jogvita tekintetében az Elaut Kft. kiköti a Pesti központ Kerületi Bíróság illetve- amennyiben az eljárás megyei bíróság hatáskörébe tartozik - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Érvényesség

A jelen Általános Szállítási és Értékesítési feltételek 2001. január 1-től visszavonásig érvényesek, a mindenkor érvényes változat a www.elaut.hu honlapon található.

A jelen Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése nem érinti a többi feltétel és teljes jogügylet érvényes voltát.